Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

 

ANOWEST s.r.o.,

IČO: 05616735, DIČ: CZ05616735
se sídlem Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 267421,
www: www.anowest.cz
email: petr.cap@anowest.cz

(dále jen jako „Poskytovatel“)

a zákazníkem (dále jen jako "Zákazník")

 

vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen jako "Smlouva") uzavírané mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím on-line obchodu Poskytovatele umístěného na internetové adrese www.anowest.cz (dále jen jako "Obchod"), jejímž předmětem je zprostředkování licence a/nebo poskytnutí služeb nabízených Poskytovatelem.

 

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

 

I.Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel na svých internetových stránkách www.anowest.cz nabízí zprostředkování poskytnutí licence k účetnímu programu POHODA (dále jen „Licence“) výrobce STORMWARE s.r.o., IČO: 25313142, se sídlem Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515 (dále jen “STORMWARE s.r.o.”), a poskytování souvisejících služeb osobních a online školení, konzultací a přímé nebo vzdálené podpory (dále jen „Služby“). Popis těchto nabízených Licencí a Služeb a jejich variant a cen je uveden v prostředí Obchodu.                                                                                                                                                    
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.                                                                                                                           
 3. Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.                                                                                                                                                                                
 4. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.
 5. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 6. Smlouva je po svém uzavření Poskytovatelem uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Poskytovatel se však nezavazuje umožnit Zákazníkovi opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 7. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Poskytovatele www.anowest.cz a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.                                   
 8. Zákazníkem může být spotřebitel nebo podnikatel.
  1. Spotřebitelem je podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu, nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.                                                                     
  2. Podnikatelem je podle ustanovení § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dle § 421 Občanského zákoníku se za podnikatele považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

II. Uživatelský účet

 1. Prostředí Obchodu může umožnit Zákazníkovi uzavřít Smlouvu bez předchozí registrace.
 2. Poskytovatel může Zákazníkovi umožnit registraci v Obchodě. Pokud je tato možnost v Obchodě zpřístupněna a Zákazník si přeje se registrovat, uvede na stránkách Obchodu v příslušné sekci požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Poskytovatel Zákazníkovi na stránkách Obchodu jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako "Uživatelský účet"). Okamžikem odeslání registrace Zákazník vyjadřuje souhlas s článkem VIII. těchto Obchodních podmínek. Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Zákazník sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit využívání svého Uživatelského účtu.
 3. Zákazník prohlašuje, že údaje uvedené při registraci v Obchodu či jinak poskytnuté Poskytovateli jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Poskytovateli bezodkladně oznámí. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Zákazníkem. Zákazník Poskytovateli odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.                                                                             

Zákazník bere na vědomí, že přístup na stránky Obchodu a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému Obchodu. Poskytovatel si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Zákazníka vyhrazuje právo Zákazníkovi přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady. Poskytovatel může Zákazníkovi Uživatelský účet zrušit bez náhrady také v případě, že jej Zákazník nevyužívá déle jak 6 měsíců. Předchozí věta se neuplatní během doby, kdy Poskytovatel Zákazníkovi garantuje dostupnost Služby online kurzů, kterou si Zákazník zaplatil.

 

III. Licence

 1. V případě, že je předmětem Smlouvy Licence v jakékoliv variantě, uplatní se tento článek Obchodní podmínek.                                            
 2. Poskytovatel prohlašuje, že není autorem účetního programu POHODA, PAMICA, TAX, GLX a VINLEX a že oprávnění tento program užívat a vykonávat jiná autorská majetková práva se k němu vážící (Licence) neposkytuje on sám, pouze zprostředkovává jejich poskytnutí společností STORMWARE s.r.o.                                                                               
 3. Před uzavřením Smlouvy ohledně Licence je Zákazník povinen se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti STORMWARE s.r.o. dostupnými zde a s Licenční smlouvou společnosti STORMWARE s.r.o. dostupnou zde. Užívání účetního programu se řídí těmito dokumenty a Zákazník se zavazuje je dodržovat. Porušení těchto dokumentů zakládá odpovědnost Zákazníka vůči společnosti STORMWARE s.r.o. Poskytovatel Zákazníka upozorňuje, že otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu (tím je soubor zahrnující software společnosti STORMWARE s.r.o., dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté společností STORMWARE s.r.o.), registrací Softwarového produktu nebo převodem licence dochází k uzavření uvedené Licenční smlouvy mezi Zájemcem a společností STORMWARE s.r.o., a to tím okamžikem, který nastane nejdříve.                                                                                                
 4. Cena Licence zahrnuje její poskytnutí po dobu jednoho roku. Aktualizace Licence na další rok je zpoplatněna dle aktuálního ceníku společnosti STORMWARE s.r.o. Pro zakoupení aktualizace je třeba vlastnit aktualizaci pro rok předcházející, v opačném případě je nutné kromě ceny za aktualizaci na další rok uhradit poplatek za aktualizaci starších verzí ve výši 50 % z ceny podle aktuálního ceníku společnosti STORMWARE s.r.o.         
 5. Zakoupení Licence řady MDB v Obchodě zahrnuje i podporu při instalaci účetního programu. Zakoupení Licence řady SQL a E1 v Obchodě tuto podporu nezahrnuje. Poskytovatel Zákazníka upozorňuje, že Instalace Licencí řady SQL a E1 musí být provedena technikem s odpovídající certifikací společnosti STORMWARE s.r.o., v opačném případě se omezuje záruka poskytovaná touto společností. 

 

IV. Služby

 1. V případě, že je předmětem Smlouvy některá ze Služeb, uplatní se příslušná část tohoto článku Obchodní podmínek. Služby nabízené v Obchodu poskytuje sám Poskytovatel.
 2. Služby telefonických, online a osobních konzultací poskytuje Poskytovatel zdarma v rozsahu prvních 30 minut. Poskytování osobních konzultací nad tento rozsah je zpoplatněno dle ceníku umístěného v Obchodě, případně dle individuální dohody Poskytovatele a Zákazníka. Zákazník není povinen po uplynutích prvních 30 minut v konzultaci pokračovat. Poskytovatel je oprávněn po uplynutí prvních 30 minut odmítnou v konzultaci pokračovat až do chvíle, kdy mu Zákazník uhradí sjednanou cenu.
 3. Služby  online kurzů spočívají v poskytnutí zvláštních přístupových údajů, které Zákazníkovi umožní po dobu alespoň dvou let online přístup do sekce se zvoleným balíčkem video kurzů na určité téma. Zákazník není oprávněn přístupové údaje do sekce sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit do ní přístup. Zákazník není oprávněn videa stahovat či jakkoliv zaznamenávat či zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto odstavce ze strany Zákazníka je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi přístup do dané sekce zrušit bez náhrady a Zákazník je povinen Poskytovateli uhradit způsobenou újmu.                                                                               
 4. Sužby osobních školení spočívají v uspořádání jednodenního skupinového školení v rozsahu 10:00 až 16:00 hodin včetně přestávky, v poskytnutí občerstvení a podpůrných školících materiálů.                                                                                        
 5. Poskytovatel může poskytovat i některé další Služby, a to zdarma nebo za úplatu. Služby poskytované skupinám a jejich ceny se řídí individuálně sjednaným podmínkám.

 

V. Uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení

 1. Veškeré prezentace Licencí a Služeb umístěná na stránkách Obchodu je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Licencí a/nebo Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Na stránkách Obchodu jsou informace o Licencích a Službách, o jejich vlastnostech a obsahu, o jejich cenách a o nákladech spojených s dodáním a balením při doručování v rámci území České republiky. Má-li být doručováno mimo území České republiky, jsou informace o nákladech na takové doručení uvedeny zvlášť, popřípadě individuálně smluvně sjednány. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny poskytnuté Poskytovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.                                                                                                                  
 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 4. Objednávku provede Zákazník po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím nebo přímou volbou Licence a/nebo Služby v Obchodě. Po volbě Licence a/nebo Služby, jejich variantě a způsobu dodání (včetně nákladů na toto dodání) má Zákazník možnost údaje uvedené v objednávce zkontrolovat a případně změnit. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Poskytovatel potvrdí Zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení objednávky.
 5. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Zákazníka o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.                         
 6. S výjimkou prvních 30 minut osobních konzultací požaduje Poskytovatel úhradu zálohové faktury ve výši 100 % ještě před poskytnutím Služby nebo zprostředkování Licence. Tato zálohová faktura je Zákazníkovi zaslána spolu s potvrzením podle odst. 4 tohoto článku.                                                                                                                                                   
 7. Úhrada ceny a ostatních nákladů Licencí a Služeb je možná pouze bezhotovostním převodem na účet č. č. 2901118013/2010 vedený u společnosti  FIO banka a.s. Společně s úhradou ceny je Zákazník povinen uhradit i náklady na balení a doručení a náklady na zvolenou platební metodu v souladu se Smlouvou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenou i náklady spojené s dodáním a náklady na zvolenou platební metodu.                                                                                                                
 1. Cena splatná do 7 dnů ode dne uzavření Smlouvy a Zákazník je povinen uvádět variabilní symbol platby určený Poskytovatelem. Závazek Zákazníka je splněn okamžikem připsání úhrady ceny na účet Poskytovatele.                                                                                                                                                              
 2. Zákazník, je-li spotřebitelem a objednal-li si digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči, na Poskytovateli výslovně požaduje dodání tohoto digitálního obsahu před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy a je srozuměn s tím, že tím pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.                                                                                               
 3. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Po uhrazení ceny a ostatních nákladů vystaví Poskytovatel Zákazníkovi o provedených platbách daňový doklad, který Zákazníkovi zašle elektronickou poštou.                                                                       
 5. Je-li Poskytovatel povinen podle Smlouvy něco doručit na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen plnění převzít při jeho dodání. Zákazník je povinen převzít plnění i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci, či pokud je plnění zasíláno Zákazníkovi opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka plnění doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.                                                                                                         
 6. Je-li Zákazník v prodlení s převzetím zboží, má Poskytovatel právo zboží po předchozím upozornění na účet Zákazníka prodat poté, co Zákazníkovi poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Dále je Poskytovatel oprávněn účtovat Zákazníkovi poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den, kdy prodlení trvá, nejvýše však do výše ceny zboží, a také může kdykoliv za trvání prodlení Zákazníka s převzetím zboží od Smlouvy odstoupit.                                                                                                                                                                     
 7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 8. Při převzetí plnění je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.                                                                             
 9. Žádný z termínů dodání smluvených mezi Zákazníkem a Poskytovatelem nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Poskytovatelem sjednán.

 

VI.
 Odstoupení od Smlouvy

 1. Je-li Zákazník spotřebitelem:                                                                                        
  1. Může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů s výjimkami dále uvedenými. V případě online kurzů tato lhůta běží od obdržení přístupových údajů do příslušné sekce. Odstoupení do Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno v této lhůtě na adresu sídla Poskytovatele nebo elektronickou poštou na adresu petr.cap@anowest.cz. Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Zákazník může od Smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře na odstoupení od Smlouvy, jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. Jeho doručení Poskytovatel zákazníkovi potvrdí v textové podobě. Po odstoupení je Zákazník povinen zaslat Poskytovateli obdržené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Zákazník odpovídá Poskytovateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží zaslané Poskytovateli na dobírku nebude přijato. Zboží by mělo být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Zákazníka přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Zákazník a nevzniknou-li tím Zákazníkovi další náklady. Nabízí-li Poskytovatel v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Zákazníkovi nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Poskytovatel oprávněn počkat do doby, než mu Zákazník vrátí zboží nebo prokáže, že jej odeslal. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník, a to i v tom případě, že zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Zákazníka, je Poskytovatel oprávněn vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.                                                                                                                                            
  2. V případě, že je předmětem Smlouvy dodávka digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, souhlasí Zákazník s jeho dodáním před uplynutím lhůty k odstoupení a bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo do Smlouvy odstoupit. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje i na další případy uvedené v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.                                                          
 • Zákazník výslovně požaduje na Poskytovateli, aby s poskytováním Služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je Zákazník, v případě odstoupení od Smlouvy, povinen zaplatit Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých Služeb do doby, kdy Zákazník informoval Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě. V případě, že dojde ke splnění účelu Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Zákazník právo od Smlouvy odstoupit. V případě osobních školení však Poskytovatel vrátí Zákazníkovi jejich plnou cenu, pokud Zákazník od Smlouvy odstoupí do pauzy na oběd (obvykle 12:00).                                                                                        
 1. Není-li Zákazník spotřebitelem, může odstoupit bez udání důvodu pouze od Smlouvy o poskytnutí Služby online školení a to do 14 dnů od obdržení přístupových údajů do příslušné sekce a od Smlouvy o poskytnutí Služby osobního školení do pauzy na oběd (obvykle 12:00).                                                                                                         
 2. V případech, kdy má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit.                                                                      
 3. Je-li společně se plněním poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Poskytovateli vrátit poskytnutý dárek.

 

VII.
 Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Poskytovatele za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.                                                                      
 2. V případě, že vadami trpí účetní program POHODA, PAMICA, TAX, GLX není odpovědnou osobou Poskytovatel, ale společnosti STORMWARE s.r.o., a Zákazník musí svá práva z vadného plnění uplatnit u ní.                                                                                        
 3. Není-li Zákazník podnikatelem:                                                     
 4. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Poskytovatel odpovídá.
 5. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Poskytovatel neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší cena zboží. Poskytovatel neodpovídá za vady, které mělo zboží již při uzavření Smlouvy a vyplývá-li to z povahy zboží. U použitého zboží neodpovídá Poskytovatel za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které zboží mělo již při převzetí Zákazníkem. Poskytovatel neodpovídá za vady, které Zákazník sám způsobil.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.                                                                                                         
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.                                                                     
 2. Nemá-li zboží požadované vlastnosti, může Zákazník žádat dodání nové součásti (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nového zboží bez vad. Není-li to možné, může Zákazník od Smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Neuplatní-li Zákazník tato práva, nebo nemůže-li Poskytovatel dodat novou součást (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nové zboží bez vad, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu.                                                                                                                                                                               
 3. Práva z vadného plnění (reklamaci) může Zákazník uplatnit u Poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronicky na adrese petr.cap@anowest.cz. Poskytovatel Zákazníkovi v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


 

VIII.
 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro účely vedení Uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce nebo při registraci v Obchodu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na tuto adresu.                                                                                                                                                                                
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Poskytovatel, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících zboží Zákazníkovi nebudou bez souhlasu Zákazníka jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.                                                                                       
 4. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jejich případné změně. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.
 5. V případě, že by se Zákazník domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může požádat Poskytovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.                                                                                                                                            
 6. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 
                                                                                                                          
 7. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Obchodě možné provést a závazky Poskytovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.                                   
 2. Poskytovatel není ve vztahu ke Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Zákazník se se svými stížnostmi může obracet přímo na Poskytovatele nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.                  
 4. Pokud vztah související s užitím Obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. K projednávání sporů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem jsou příslušné české obecné soudy, a to i v případě že v rozhodovaném sporu bude dán zahraniční prvek. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.                                                                                                         
 5. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při registraci.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.10.2019