TAX - daňová přiznání

Program TAX slouží ke zpracování daňových přiznání fyzických i právnických osob a všech dalších daní. Díky propojení programu TAX se systémem POHODA zajistíte pohodovou výměnu dat.

TAX daňová přiznání

Zpracováváte daňová přiznání sobě nebo svým klientům? Využívejte software TAX, který vám tuto činnost maximálně usnadní. Pokud navíc používáte pro vedení účetnictví nebo daňové evidence program POHODA, přiznání nemusíte vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení.

TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Umožňuje komfortní zpracování daňových přiznání.

Aktualizace TAXu a zákaznické podpory pro rok 2023 v ceně.

TAX 2023 Mini

 • přiznání k DPFO až 2 poplatníkům
 • přiznání k dani silniční za 2 vozidla
 • k dispozici licence pro další počítače (nesíťový provoz)

TAX Mini je ekonomicky výhodnou variantou programu TAX pro fyzické osoby. Jednoduše s ní sestavíte přiznání k dani z příjmů až 2 poplatníků z řad fyzických osob, ale i přehledy pro OSSZzdravotní pojišťovnu.

 

Cena 2 480 Kč bez DPH

TAX 2023 Standard

 • přiznání až za 10 poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel
 • DPFO, DPPO, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce
 • DPH vč. kontrolního a souhrnného hlášení, silniční daň
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

 

Sestavíte přiznání k daním z příjmů fyzickým i právnickým osobám. Zaměstnavatelům pomůže s přípravou všech potřebných tiskopisů k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů jejich zaměstnanců. Přiznání k dani silniční můžete v této variantě zpracovávat za neomezený počet vozidel.

 

Cena od 4 980 Kč bez DPH

TAX 2023 Profi

 • přiznání pro neomezený počet poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel
 • DPFO, DPPO, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce
 • DPH včetně kontrolního a souhrnného hlášení, silniční daň
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
 • přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů

 

Umožňuje zpracovávat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel. Můžete v ní sestavovat přiznání k daním z příjmů fyzickým i právnickým osobám, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.

S variantou TAX Profi může pracovat více uživatelů, k dispozici jsou licence pro síťový i nesíťový provoz.

 

Cena od 6 980 Kč bez DPH

To není vše, co pro vás program TAX udělá ...

Kromě těchto základních předností program obsahuje i řadu nadstandardních funkcí převzatých z ekonomického systému POHODA, které v jiných produktech srovnatelné kategorie nenajdete, např.:

 • adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi,
 • příkazy k úhradě s možností použití homebankingu,
 • pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů,
 • export/tisk sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem a další funkce.

Varianta Profi obsahuje navíc možnost nastavení přístupových práv a údajů o podepisující osobě (zástupci), evidenci plných mocí, obecných podání, agendy Registrace a Archiv či možnost exportu závazků do programu POHODA.

Všechny tři varianty programu TAX - MiniStandard i Profi - obsahují agendu Elektronická podání, užitečnou pomůcku pro evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání.

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, na které uplatňuje odpočty. TAX může volitelně převzít i vstupní údaje z daňové evidence, resp. účetnictví vedeného v systému POHODA. Vstupní formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou samozřejmě i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven.

Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout a chránit tak před případnými nechtěnými zásahy. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, pak je vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. Samotné přiznání je možné v souladu s platnou legislativou podat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Závislá činnost (ZČ)

Varianty Standard a Profi podporují také ruční vyplnění tiskopisů Výpočet daně a daňového zvýhodněníVyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, včetně příloh.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

TAX umožňuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a nevýdělečné organizace. V případě příspěvkových organizací a poplatníků účtujících v soustavě daňové evidence, případně jednoduchého účetnictví, je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat ze systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

Varianty Standard a Profi obsahují i výkazy rozvahavýkaz zisku a ztráty (v plném i ve zkráceném rozsahu), přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu v účetní závěrce. Pro první dva jmenované výkazy (v tisících Kč) si může program TAX načíst data z programu POHODA. Výkazy jsou k dispozici pro podnikatelské i nevýdělečné organizace.

Daň silniční (DS)

Při založení přiznání se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná auta včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby je možné doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře. Program vytvoří také přehled záloh. Varianta programu TAX Profi obsahuje možnost importu vozidel z programu POHODA.

Řádné přiznání k dani silniční se podává nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné. Program TAX také umožňuje vystavit přiznání k dani silniční za část aktuálního kalendářního roku, neumožňuje však vystavit toto přiznání za celý aktuální kalendářní rok. Přiznání je možné odeslat elektronicky na portál České daňové správy.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Program podporuje také ruční vyplnění přiznání k DPH. Přiznání je možné elektronicky podat na Daňový portál Finanční správy ČR. (Uživatelé systému POHODA tuto část programu nevyužijí, protože přiznání k DPH zpracovává jejich účetnictví automaticky.)

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle § 44. Plátce, který je právnickou osobou, podává kontrolní hlášení elektronicky vždy za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce bez ohledu na své zdaňovací období. Fyzická osoba podává kontrolní hlášení elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně či čtvrtletně) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

TAX umožňuje i vyplnění a elektronické podání souhrnného hlášení, které je plátce povinen odevzdat za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Čtvrtletní plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV)

V případě úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví je možné vystavit přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. K jednotlivým přiznáním lze samozřejmě jednoduše vystavit přiznání opravné či dodatečné.

Daň z nemovitých věcí (DN)

Program dále umožňuje zpracovat řádné, dílčí, opravné, dodatečné i zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí poplatníkovy nemovitosti podléhající této dani. Program obsahuje aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy. Řádné, opravné a dodatečné přiznání lze odeslat elektronicky na portál České daňové správy.