PAMICA Personalistika a mzdy

Mzdy v programu PAMICA


Mzdy

Mzda každého zaměstnance se v programu PAMICA skládá ze složek mzdy a složek nepřítomnosti. Tyto složky:

 

  • mohou být do mzdy vloženy ručně,
  • mohou se každý měsíc opakovat - tzv. trvalé složky mzdy tvořící mzdu zaměstnance každý měsíc, jako jsou základní mzda, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd. nebo
  • mohou být vytvořeny importem z docházkového systému.

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

Při sestavení mzdy zaměstnance můžete volit ze širokého výběru druhů složek mezd. Každé složce je přiřazen správný výpočet, který závisí na variabilním počtu parametrů konkrétní složky. Jednotlivé složky lze snadno přizpůsobit interním požadavkům a potřebám, např. přednastavit ve firmě zavedené procentní a korunové sazby určené pro jednotlivá střediska, činnosti, zakázky nebo pro celou firmu.

PAMICA umožňuje definovat vlastní uživatelské složky mezd pro podrobnější rozlišení mezd a zavést tak složky jako např. Prémie (konzultace), Prémie (účast na výstavě) atd. Často používané složky je možno označit jako oblíbené.

PAMICA rovněž poskytuje souhrnný přehled mezd použitých složek mezd a nepřítomnosti za aktuální rok a všechny zaměstnance. Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností si můžete zobrazit samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA Mzdy Definice složek mezd

Příplatky, prémie, odměny

V nabídce složek mzdy je k dispozici celá řada různých druhů příplatků (např. za vedení, zastupování, pohotovost apod.), osobních ohodnocení (s vazbou na jednici, hodinové nebo pevnou částkou), různých prémií, odměn, odměn členům statutárních orgánů apod. PAMICA rozpočítává odměny za delší období (třinácté a čtrnácté platy) do průměrného výdělku v poměru k odpracované době.

PAMICA Mzdy Složka mzdy_big

Srážky a exekuce

Uživatelům mzdového software PAMICA pomůže hlídat srážky ze mzdy, ať už mají trvalý, resp. opakovaný charakter, nebo se vztahují pouze ke mzdě za příslušný měsíc. Jednotlivé druhy srážek mají své složky. Propracované nastavení srážek ze mzdy pomůže zejména při plnění povinnosti zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě příkazu soudu nebo správního orgánu. Program PAMICA rozlišuje přednostní (výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožňuje automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

Výpočet mezd a jeho kontrola

Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností program PAMICA zobrazuje samostatně za každý pracovní poměr, stejně tak výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Za každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA vystavení mzdy za měsíc

Mzdový program PAMICA provádí všechny potřebné výpočty pro stanovení průměrných výdělků k určení náhrad mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, zároveň zajišťuje veškerou evidenci potřebnou pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Program také podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (úrazové pojištění placené zaměstnavatelem).

Při vystavení mezd PAMICA hlídá správnost a úplnost podkladů. Upozorní na případné nedostatečné nebo chybné údaje, např. překročení nebo naopak nedodržení fondu pracovní doby, chybějící podklady pro zjištění průměrného výdělku a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou nebo pro vyčíslení doplatků zdravotního pojištění atd. Sporné mzdy s výskytem chyb je možné díky záznamům varovných a chybových hlášení jednoduše vyfiltrovat. Dokud nejsou vystaveny mzdy pro všechny aktivní zaměstnance, PAMICA nedovolí jejich zaúčtování.

Režim práce a historické mzdy

Program PAMICA umožňuje pracovat se mzdami za více let, přepnout režim pro práci pouze na aktuální rok nebo otevřít záznamy pouze jednoho měsíce.

PAMICA Mzdy roční

Jednoduše dostupná data za delší období poslouží např. při sledování vývoje mezd zaměstnanců, nepřítomnosti, prémií, stavu zaměstnanců za celou firmu nebo za jednotlivá střediska apod.

Díky agendě sledující historii mezd lze v programu PAMICA sledovat a vyhodnocovat mzdový vývoj zaměstnance, ale také zajistit plynulý přechod na program PAMICA z jiného dosud používaného systému, a to kdykoliv v průběhu roku.