PAMICA Personalistika a mzdy

Pracovní poměry v programu PAMICA


Pracovní poměry

Program PAMICA podporuje souběžné zpracování více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance. U každého pracovního poměru lze kromě všeobecných údajů vyplnit, vybrat nebo nastavit všechny potřebné výchozí informace, které jsou podkladem pro mzdy a mají vliv na výpočet sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Přímo v pracovním poměru zaměstnance je možné přednastavit trvalé složky mzdy (základní mzdu, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd.), tedy opakující se složky mzdy, které tvoří mzdu zaměstnance každý měsíc.

PAMICA pracovní poměry

Pracovní doba

PAMICA podporuje:

  • rovnoměrné, nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby,
  • základní nebo zkrácené úvazky,
  • odměňování bez stanoveného úvazku.

Pro turnusové rozvržení pracovní doby lze přednastavit šablony turnusu pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu nebo lze rozvrh importovat z docházkového systému. Kalendář rozvrhu pracovní doby zaměstnance je možné u turnusové mzdy individuálně přizpůsobit.

Dovolená

Program na mzdy PAMICA výrazně ušetří práci při vedení mzdové agendy díky automatickému výpočtu poměrné části dovolené v závislosti na trvání pracovního poměru. V případě zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se nárok dovolené přepočítá na pracovní dny podle jeho rozvrhu na příslušný kalendářní rok. Výpočet provede program automaticky na základě platné legislativy.

Při dlouhotrvající absenci zaměstnance v práci umožňuje PAMICA také automatické krácení nároku na dovolenou podle limitů daných legislativou.

Daně z příjmů

Výpočet záloh na daň z příjmů zaměstnanců, stejně jako možnost provést vybraným zaměstnancům na základě zavedených podkladů roční zúčtování záloh na daň z příjmů, je samozřejmostí programu PAMICA. V případě více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance PAMICA automaticky vypočítává daň z příjmů souhrnně za všechny jeho pracovní poměry. Všechny pracovní poměry zaměstnance zohledňuje také při ročním zúčtování záloh.