ComGate import avíza platební brány

Abychom mohli používat avíza ComGate, provedeme několik nastavení. Začneme agendou Homebanking, kde ze seznamu služeb vybereme právě ComGate a typ výpisů – Avíza platební brány.

Máme nastavenou složku, ze které budou avíza načítány. Detailní postupy známe ze školení Pohoda pro začátečníky.

Dále se přepneme do Globálního nastavení, do sekce poplatky, kde pro

vybereme ze seznamu odpovídající předkontaci. V mém případě je provedeno nastavení zaúčtování banky na 221 s analytickým účtem 568001. Poplatky jsou v bance na straně DAL účtovány zápornou částkou. Tím máme účtování nastaveno.

Přepneme se do agendy Vydané faktury. Vidíme 15 dokladů, které čekají na úhradu, likvidaci. Jde o doklady vytvořené na e-shopu.

Přepneme se do Banky. Zde mám staženy dva kreditní pohyby s výplatou peněz. Platební brána ComGate vyplácí zůstatkovou část peněz po odečtení provizí. V připravené složce je nachystaný soubor s avízem. 

Kliknu na ozubené kolo, dám načíst a víza, vyberu službu ComGate, mám modře označený výpis a stisknu tlačítko Další. Pohoda nyní začne pracovat a provádět likvidace jednotlivých faktur a odečítat provize za danou transakci. Operace doběhla, stisknu tlačítko Dokončit.

Pohoda mi v poli Text hlásí, že bylo zlikvidováno více dokladů. Podívám se na záložku Likvidace a vidím, že došlo k likvidaci zmiňovaných 15 faktur. Na záložce Zaúčtování vidíme účtování jednotlivých pohybů.  Nakonec na záložce Položky dokladu vidíme rozepsanou jednotlivou úhradu dokladu a provize, úhrada a provize, úhrada a provize.  Jak jsem zmiňoval provize jsou na straně DAL účtovány zápornou částkou.

Tak, a to je vlastně celá věda okolo práce s avízy.

Zopakujeme si, jak vlastně celá práce s avízy funguje:

  1. na e-shopu za den vznikne například 1 000 objednávek uhrazených pomocí platební brány a z nich je vytvořeno 1 000 faktur,
  2. objednávky jsou sice v různé výši, celková cena však je 500 000 Kč,
  3. účtovaná provize platební bránou je 5 000 Kč,
  4. platební brána vyplatí na náš běžný účet 495 000 Kč – právě těch 495 tisíc v sobě obsahuje platby úhrady jednotlivých dokladů,  
  5. importem avíza dojde ke zmiňované likvidaci dokladu a včetně zaúčtování provize.

Které jsme si ve zjednodušeném provedení ukázali v předchozím příkladu.

Pokud bychom si chtěli pohyby zkontrolovat v Účetním deníku. Zobrazíme si Rozvahu analyticky, kde vidíme, že účet 311, pohledávky z obchodních vztahů, byly vyrovnány.

Dále si vezmeme Výsledovku analyticky. Vidíme, že náklady, tedy provize platební brány byly účtovány na straně DAL záporně a koncový stav je tedy nákladově kladný. O způsobu účtování se poraďte se se svým daňovým poradcem nebo účetním.

Ještě mám pro vás nachystanou ukázku pro platba vydaných zálohových faktur.

Z e-shopu jsou k objednávkám vytvářeny vydané zálohové faktury v typu Proforma. Z nich, až k plné úhradě, bude automaticky vystavena vydaná faktura. Kdo by se s tím taky vystavoval ručně? 😊  

Ve složce pro avíza mám nachystaný další soubor – schválně jsem si to takhle pojmenoval, abych to v ukázce nepopletl. Vrátím se zpět do Banky a opět pod ozubeným kolem vyberu Načíst avíza > vyberu službu ComGate > zvolím si výpis vydaných zálohových faktur a nechám  načíst. Pohoda nám v poli Text hlásí, že bylo zlikvidováno více dokladů. Na záložce Likvidace máme vazbu na šest vydaných zálohových faktur. Podíváme-li se na záložku Zaúčtování, vidíme, že došlo k úhradám jednotlivých zálohových faktur, tedy na účet 324 a na záložce Položkách dokladu vidíme rozepsané úhrady dokladů a provize.

Když se podíváme na zmiňované zálohové faktury, vidíme, že všechny jsou uhrazené – k likvidaci nezbývá nic a zároveň jsou všechny vydané zálohové faktury v plné výši uplatněny. To znamená, že když si otevřeme agendu Vydaných faktur, vidíme Pohodou automaticky vystavené doklady s uplatněním vydané zálohové faktury.

Ještě jednou se podíváme do účetního deníku, abychom si celou akci zkontrolovali i z toho účetního pohledu. Zobrazíme si rozvahu analyticky, kde vidíme, že všechny přijaté zálohy jsou uplatněny. Tím pádem jsou vlastně všechny pohledávky také vyřízeny. Ve výsledovce už neuvidíme pomalu nic nového, jen se nám navýšila hodnota poplatků za platební bránu ComGate.

Aby bylo možné avíza načítat, je potřeba splnit několik podmínek.

  • váš e-shop jako identifikátor objednávek bude používat právě číslo objednávky. Tedy číslo objednávky z e-shopu.
  • Číslo objednávky z e-shopu bude variabilním symbolem dokladu.
  • Globálním nastavení Pohody je označeno vytvoření variabilního symbolu z čísla objednávky.
  • V Homebanking je vybrána služba ComGate a pravidlo Avíza – platební brány.
  • Je nastavena složka pro načtení avíza

ComGate denně posílá avíza na e-mail nebo je lze stáhnout přímo z webové administrace platební brány.

Ještě se vrátím do banky a připomenu důležité pravidlo: jako první je nezbytné načíst běžný bankovní pohyby, kde dochází k výplatám jednotlivých dávek peněz a až potom načíst a avízo. Opačně to nefunguje! Pokud se samotným nastavení chcete pomoct, můžete se na nás v klidu obrátit. Obvykle jde o práci maximálně na 2 hodiny a lze ji zvládnout online pomocí vzdáleného připojení pomocí TeamViewer.

Petr Čáp
Můj pracovní svět je POHODA. Baví mě s obchodníky řešit jejich každodenní radosti i strasti. Jsem expert na účetní program POHODA. Autor odborných školení a e­booku.